Home Racefietsen verhuur

 

RACEFIETS HUREN VOOR 25- PER DAG

Wij verhuren geen racefietsen meer maar onze collega om de hoek www.semfietsen.nl  heeft wel altijd racefietsen voor de verhuur beschikbaar.

Voorwaarde huren racefiets
 
Artikel 1. Legitimatie en betaling
• Voorafgaand aan de huur dient door de huurder een huurovereenkomst of inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden. Hierbij dient een geldig
legitimatiebewijs te worden getoond (paspoort, rijbewijs of i.d.kaart).
• De huursom en alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen dienen contant en vooraf te worden voldaan tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
• De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven zoals deze in de bedrijfsruimte
zijn vermeld of ter inzage liggen.
• Er dient een borgsom van € 250 per fiets betaald te worden in contanten die u terug krijgt bij het netjes inleveren van de fiets.
• Bij reservering voor een groep dient u per omgaande 14 dagen voor reserveringsdatum 50% van het totaal bedrag over te maken aan de verhuurder.
• Bij een groepsboeking dient het restant bedrag 2 dagen voor de reserveringsdatum te zijn betaald aan verhuurder.
• Annuleren van een boeking is tot 1 week voorafgaand aan de reserveringsdatum mogelijk onder verschuldiging van de annuleringskosten. De annuleringskoten bedragen 30% van het totaal bedrag.
• Huurder heeft geen recht op teruggave van bedragen, behalve de borgsom, ook wanneer een fietstocht niet is doorgegaan, tenzij verhuurder in gebreke isgebleven.
Artikel 2. De huurperiode
• De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en inlevering zoals in het contract vermeld.
• Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en tegen de geldende (verlening)tarieven.
• Het voortijdige of tussentijdse inlevering van de fiets doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde
of wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. Er vindt dus geen restitutie van de huursom plaats.
• De fiets en andere producten moeten bij de het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.
• In de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets niet op tijd bij het adres van de verhuurder
is ingeleverd loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets wordt ingeleverde of door de verhuurder is ontvangen tegen tarieven als bedoeld in artikel 1
vermeerderd met een boete van € 15,00 voor elke dag dat de fiets te laat wordt ingeleverd of is ontvangen en onverminderd eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
• Onverminderd het bepaalde in het vorige punt heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechter-lijke tussenkomst en de teruggave van de fietsen onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar hij en bij wie de fiets zich ook bevindt. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.
• Verhuurder kan te allen tijde een geboekte toertocht, activiteit of fiets annuleren als er dwingende redenen zijn, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Indien er op dat moment (gedeeltelijk) is betaald, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald of kan er (naar keuze) een andere datum worden geboekt.
• Verhuurder kan te allen tijde weigeren een fiets te verhuren zonder opgaaf van redenen.
Artikel 3. Gebruik
• Fietsen worden in goede staat uitgegeven, huurder zal dit controleren voor vertrek.
• Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor een gehuurde fiets en dient er zorgvuldig mee om te gaan en alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen verlies of diefstal.
• De fiets en andere producten mogen slechts worden gebruikt overeenkomstig hun normale bestemming en dienen in goede staat ingeleverd te worden.
• De verhuurder stelt ter bescherming van de huurder ook een helm beschikbaar voor de duur van de huurperiode. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zelf om de helm te dragen.
• Alle lasten en belastingen terzake van het gebruik van de fiets is voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden zoals stalling onderhoud en reparaties.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
• Berijders/huurders zijn tijdens het inrijden, proefrijden en gebruik van een fiets en bij gebruik van andere producten van verhuurder, te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies of diefstal van de fietsen of onderdelen daarvan en ten aanzien van schade aan derden.
• Verhuurder kan voor geen enkele schade, letsel van berijder of derden aansprakelijk worden gesteld.
• De fietsen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid, diefstal of schade. De huurder is voor alle schade aansprakelijk.
• Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder lichamelijk letsel of de gevolgen hiervan, gevolgschade en bedrijfsschade
ontstaan in verband met het gebruik van de fiets en huurder vrijwaart dan ook te allen tijde de verhuurder van deze schade.
• Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet doorgaan van activiteiten van derden.
Artikel 5. Voorkomen schade en diefstal
• Fietsen mogen onder geen enkele voorwaarde worden versteld door huurder! Hiermee kan ernstige schade aan derailleur, ketting, tandwielen, achterwiel en frame of kunnen ongelukken worden voorkomen.
• Huurder mag geen derden op gehuurde fietsen laten rijden zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
• Wanneer huurder gehuurde fiets(en) laat berijden door niet huurders, zal verhuurder minimaal de borg inhouden als vergoeding.
• Fietsen mogen nooit onbeheerd achter gelaten worden, ook niet als ze op slot staan.
• Lekke of kapotte banden zijn altijd voor rekening van huurder.

 

verhuur